18 300 000 złDziałka na sprzedażŁukęcin,
Pow. działki: 63,515 m2
Symbol
397934
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Cena cena w innych walutach
18 300 000 PLN
Cena za m2
288 PLN
Miejscowość
ŁUKĘCIN
Prawobrzeże /lewobrzeże
LEWOBRZEŻE
Powierzchnia działki
63 515, 00 m2
Kształt działki
NIEREGULARNY
Długość działki (mb.)
783, 00
Szerokość działki (mb.)
110, 00
Rodzaj działki
BUDOWLANA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Droga dojazdowa
UTWARDZONA
Dostępne sieci
EN. ELEKTR., WODOCIĄG, GAZ
Przedstawiamy Państwu na sprzedaż nieruchomość gruntową o łącznej pow. 63 515 m2 ( 6,35) Ha zlokalizowaną w miejscowości Łukęcin .

Miejscowość Łukęcin ze względu na swoje położenie jest miejscem o wysokim walorze turystycznym i rekreacyjnym. Wszechobecna bliskość z naturą przyciąga coraz to częściej wielu turystów z całej Polski oraz z zagranicy.

Prezentowana działka to idealne miejsce do:

- wydzielenia mniejszych działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
- stworzenia wszelakich form usług turystyczny czy rekreacyjno-sportowych ( m.in. domki letniskowe, domki całoroczne, pensjonaty z wszelaką niezbędną infrastrukturą wpasowującą się w tutejsze krajobrazy).
To również idealna lokata kapitału. Niespełna 6,30 Ha nieruchomości gruntowej z pewnością przyniesie przyszłościowy zysk.

Poniżej kilka formalnych aspektów znajdujących swoje pokrycie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Na terenach elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16UT/MN o pow. 0,4478 ha, 17UT/MN o pow. 0,9578 ha, 18UT/MN o pow. 0,9091 ha, 19UT/MN o pow. 0,7269 ha, 20UT/MN o pow. 0,7584 ha i 21UT/MN o pow. 0,6707 ha
ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:


1) Przeznaczenie terenu:
tereny zabudowy usługowej rekreacyjno-wypoczynkowej z dopuszczeniem , jako
uzupełniajacej, funkcji mieszkaniowej.

2) Zasady zagospodarowania:

- dopuszczalne jest uzupełniające zagospodarowanie na cele mieszkań o łącznej pow.
użytkowej nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku;

- wielkość terenu – zgodnie z wydzieleniem i wymiarowaniem na rysunku planu,

- wielkość działki budowlanej – minimum 1000 m ; front działki o minimalnej szerokości
14m;
ograniczenie nie dotyczy działek w drugiej linii zabudowy od dróg wewnę trznych,

- dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej sąsiadujących ze sobą działek pod jedno
przedsięwziecie inwestycyjne ,

- udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki – minimum 10%, maksimum 25%,

- udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki – minimum 60%,

- nieprzekraczalne linie zabudowy: 14,0 m od linii rozgraniczenia z terenem elementarnym
01KD-Z; 4,0 m od linii rozgraniczenia z terenami elementarnymi pozostałymi,


3) Zasady kształtowania zabudowy:
- rodzaj zabudowy – budynki wolnostojące,

- ilość kondygnacji nadziemnych – do trzech z poddaszem użytkowym,

- wysokość budynku – do 12,0 m,

- dopuszcza się wyniesienie posadzki parteru maksimum 1,30 m liczone od rzędnej terenu
od strony elewacji frontwej budynku

- dopuszcza się podpiwniczenia budynków,

- dachy kolebkowe lub strome dwupłaszczyznowe z kalenicami usytuowanymi na kierunku
wschód-zachód; dopuszcza się realizację naczółków w elewacjach szczytowych;

- dopuszcza się realizację dachów płaskich – stropodachów, jako tarasów rekreacyjno-
widokowych , o wielkości do 1/3 powierzchni całkowitej pierwszej kondygnacji nadziemnej,


- maksymalne szerokoś ci elewacji frontowych: do 16,0 m przy szczytowym usytuowaniu
budynku; do 26,0 m przy kalenicowym usytuowaniu budynku,

- wysokość elewacji frontowej i okapu – bez wymogów;We present you a plot of land for sale with a total area of 63,515 m2 (6.35 ha) located in the town of Łukęcin. Due to its location, the town of Łukęcin is a place of high tourist and recreational value. The omnipresent closeness to nature attracts more and more tourists from all over Poland and from abroad. The presented plot is an ideal place for: - separating smaller building plots for single-family housing development - creating all kinds of tourist, recreational and sports services (including summer houses, year-round houses, guesthouses with all the necessary infrastructure that fits into the local landscapes). It is also an ideal capital investment. Less than 6.30 ha of the land property will certainly bring future profit. Below are some formal aspects covered in the current local spatial development plan: On elementary areas marked in the plan drawing with symbols: 16UT / MN with an area of 0.4478 ha, 17UT / MN with an area of 0.9578 ha, 18UT / MN with an area of 0.9091 ha, 19UT / MN with an area of 0.7269 ha, 20UT / MN with an area of 0.7584 ha and 21UT / MN with an area of 0.6707 ha, the following rules and standards for shaping the development and development are established: 1) Destination of the area: areas for recreational and leisure service development, with the admission, as supplementary, of residential function. 2) Development rules: - supplementary development for the purposes of flats with a total area of usable area not exceeding 30% of the usable area of the building; - the size of the area - according to the separation and dimensioning in the plan drawing, - the size of the building plot - minimum 1000 m; front of the plot with a minimum width of 14m; the restriction does not apply to plots in the second line of development from internal roads, - it is allowed to combine two or more adjacent plots into one investment project, - share of built-up area to the plot area - minimum 10%, maximum 25%, - share of biologically active area to the plot area - minimum 60%, - impassable building lines: 14.0 m from the demarcation line with the elementary area 01KD-Z; 4.0 m from the demarcation line with the remaining elementary areas, 3) The rules of shaping the development: - type of development - free-standing buildings, - number of overground storeys - up to three with an attic, - building height - up to 12.0 m, - elevation is allowed ground floor floors, maximum 1.30 m, measured from the elevation of the area on the side of the front elevation of the building - basements are allowed, - barrel or steep two-plane roofs with ridge facing east-west; pediments in gable elevations are allowed; - flat roofs - flat roofs are allowed as recreational and viewing terraces, up to 1/3 of the total area of the first overground storey, - maximum front elevation widths: up to 16.0 m at the top of the building; up to 26.0 m with the ridge location of the building, - height of the front elevation and eaves - no requirements;


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Kontakt do agenta


Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883 ze zmianami/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Wyszukiwarka


W trosce o naszych Klientów oraz zgodnie z zaleceniami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stosujemy Kartę Bezpieczeństwa Covid19