Zdefiniujmy nieruchomości

Pojęcie nieruchomości


Nasze przemyślenia na temat nieruchomości warto rozpocząć od zadania sobie pytania czym są nieruchomości jako takie? Słowo, powszechnie popularne, częste w użyciu, które tak powszechnie stanowi klucz wszystkiego. Pod nie podciągamy wszystkie tematy, cokolwiek jest związane z naszą pracą. O nieruchomościach mówi się w odniesieniu rzeczy trwałych, przypisanych do gruntu, mieniu nieruchomym i gruntach. Prawo w Polsce nie definiuje jednoznacznie tego pojęcia. Przeglądając krajowe akty prawne, odnaleźć możemy trzy rodzaje definicji: nieruchomości budynkowe, części budynków oraz nieruchomości gruntowe. Rozważanie szczegółowego ich znaczenia pozostawmy prawnikom, nie umniejszajmy rangi tego zawodu, który jest również ściśle zawiązany z tą branżą. Wielokrotnie pomagają rozwiązywać zagmatwane, nie do końca jasne stany prawne nieruchomości, zaniedbania narosłe przez pokolenia. Różne opcje spojrzenia na pojęcie nieruchomości rozciąga się na szereg złożoności, zależności, funkcji i zadań. W codziennej pracy współpracując z klientami oraz ich mieniem tj. domami, mieszkaniamilokalami, obiektami użyteczności publicznej, obiektami przemysłowymi, budynkami, gruntami, nie ma to, aż takiego znaczenia, ale bardzo obrazowo określa obszar działalności naszego biura nieruchomości w Szczecinie.

Szczecin nieruchomości

Nieruchomości - ujęcie prawa cywilnego


Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), "nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności". Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).
 

Nieruchomości - ujęcie wieczystoksięgowe


W myśl zapisów art. 24 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, "nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą". Fakt utworzenia dla nieruchomości odrębnej księgi wieczystej jest wymogiem formalnym jej wyodrębnienia. "Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości". Jednak, w ramach jednej księgi wieczystej mogą być ujawnione działki, które niekoniecznie muszą spełniać warunki określone w przytoczonym powyżej art. 46 § 1 k.c. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości.

Możesz nas polecić poniżej, dziękujemy :-)
 

W trosce o naszych Klientów oraz zgodnie z zaleceniami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stosujemy Kartę Bezpieczeństwa Covid19